Leesbaarheid: A+ A+ A+

Opzegvoorwaarden Ngi-NGN

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door overlijden;
  b. door schriftelijke opzegging door het lid;
  c. door schriftelijke opzegging door het Bestuur , wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; van het bestuursbesluit wordt het lid uiterlijk vier weken na de totstandkoming daarvan schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld; hij kan ter zake van het besluit beroep aantekenen op de wijze zoals geregeld is in de Regeling van Geschillen als genoemd in artikel 10 van deze statuten en onder de voorwaarden als daar vermeld;
  d. door ontzetting door het Bestuur, indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; van het desbetreffende bestuursbesluit wordt het lid uiterlijk vier weken na de totstandkoming daarvan schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld; hij kan terzake van het besluit beroep aantekenen op de wijze zoals geregeld is in de Regeling van Geschillen als genoemd in artikel 10 van deze statuten en onder de voorwaarden als in dat artikel vermeld; gedurende de beroepstermijn als genoemd in artikel 10 lid 5 en hangende het beroep is het lid geschorst.
  e. een collectief lidmaatschap wordt voortgezet  als een individueel lidmaatschap:,
  - als het betreffende lid geen deel meer uitmaakt van de organisatie waarmee het collectief lidmaatschap is afgesproken, 
  - als deze organisatie het collectieve lidmaatschap opzegt of haar verplichtingen, voortvloeiende uit het collectief lidmaatschap niet nakomt; 
  - dan wel bij opzeggen van de collectieve overeenkomst door het Bestuur
 2. Beëindiging van het lidmaatschap op de grond genoemd in lid 1 sub a van dit artikel gaat in op het tijdstip van overlijden.
 3. Opzegging als bedoeld in lid 1 sub b en lid 1 sub c van dit artikel geschiedt tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een termijn van tenminste vier weken.
 4. In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap door het verstrijken van de termijn van beroep, of, indien beroep is aangetekend, door de uitspraak van de Algemene Ledenvergadering of de arbitragecommissie waarbij de ontzetting wordt bevestigd.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Indien een lidmaatschap eindigt door overlijden en het contributiebedrag voor het lopende jaar is nog niet betaald, komt de verschuldigde contributie voor dit jaar te vervallen.


Een opzegging dient voor 1 december te zijn ontvangen, zodat deze geëffectueerd wordt per 1 januari van het daaropvolgende jaar. De opzegging kunt u schriftelijk indienen per post of per e-mail: info@ngi-ngn.nl

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.