Leesbaarheid: A+ A+ A+

Zoeken

SIGs


Governance

In een snel veranderende omgeving zullen organisaties zich continu moeten aanpassen. Governance gaat over besturing en leiderschap. De keuze van de manier waarop leiderschap er in slaagt de mogelijkheden van de organisatie te benutten en de gewenste doelen te bereiken. Een goede governance zorgt voor een effectieve inrichting van structuren, besluitvorming en processen zodat wordt voldaan aan de interne- en externe wet- en regelgeving (de conformance) maar ook voor het zo effectief en efficiënt mogelijk toepassen van de aanwezige middelen (de performance). IT governance zorgt ervoor dat met de inzet van IT, de ondersteuning wordt geboden om de doelstellingen van de organisatie te behalen.

 

Doelstelling

De SIG Governance heeft als doel vaststelling van de body of knowledge over governance in relatie tot gerelateerde vakgebieden waaronder architectuur, informatiemanagement, portfoliomanagement, business-IT alignment, IT-strategie, programma- en projectmanagment, etc.

Binnen de SIG willen wij kennis delen, verzamelen, uitdragen en ontwikkelen en stimuleren van kruisbestuiving tussen deelnemers uit de verschillende typen van organisaties: overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap.

 

Visie

Organisaties hebben behoefte aan een geïntegreerde besturing, deeloplossingen zijn er al ruim voldoende. De SIG Governance richt zich op verbetering van zowel de conformance als de performance van organisaties. Hierbij willen wij, waar mogelijk,  gebruik maken van wat er al is en werken aan een geïntegreerde oplossing. Een geïntegreerde besturing vereist aandacht voor het werkveld binnen IT alsook daarbuiten. De volgende disciplines zijn belangrijk:

- architectuur, deze maakt het mogelijk om te werken aan samenhang en structuren;

- business-IT-alignment zorgt ervoor dat de IT functie levert waar de organisatie behoefte aan heeft;

- organisatiekunde geeft inzicht in het verdelen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;

- portfoliomanagement ziet erop toe dat de IT-euro’s juist worden besteed en;

- informatiemanagement dat vorm geeft aan de IT functie en het ook waarmaakt wat is beloofd.

 

Doelgroep

Tot onze doelgroep rekenen wij business managers, CIO’s, IT-directeuren, IT-managers, informatiemanagers, portfoliomanagers en enterprise architecten. Kortom iedereen die een rol speelt in de besturing van IT of daar meer over wil weten. Wij geloven dat samenwerken in diversiteit het vakgebied op een hoger niveau kan brengen.

Om onze doelgroep te benaderen communiceren wij zowel vanuit diverse platforms zoals het Ngi-NGN maar werken ook samen met het NAF (Nederlands Architectuur Forum) en andere geinteresseerde partijen.

Als geïntegreerd communicatiekanaal gebruiken we de website www.governance.co.nl. 


Activiteiten

De SIG organiseert periodieke meetings en miniseminars waarbij kennis wordt uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen worden gedeeld. Er wordt naar gestreefd om kennis vast te leggen door middel van publicaties in vaktijdschriften of andere vormen van publicatie zoals boeken of nieuwe media. Waar mogelijk wordt hierbij samengewerkt met andere partijen zoals de werkgroep IT Governance van het NAF.

 

Wat verwachten wij van onze leden

Van de leden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan kennisdeling en/of de activiteiten van de SIG. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten, het leveren van feedback op publicaties of het organiseren van activiteiten.

 

Inloggen op MijnNgi-NGN

Leden kunnen hieronder inloggen.